Kategorie
publikacje

Książki autorskie i współautorskie

A. Małyska, Nauczyciel – uczeń. W poszukiwaniu kreatywności w szkole. Wyd. Centrum Badań Europy Wschodniej, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-61605-60-7.

M. Warmiński, A. Małyska, C. Kurkowski, Młodzież gimnazjalna, jej rodzice i doradcy zawodowi wobec problemu szkolnictwa zawodowego. Wyd. ELset, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-61602-85-9.

A. Małyska, E. Mudrak (red.) Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-83-6.

A. Małyska, P. Piotrowski (red.) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych. Ku nowej jakości przygotowania zawodowego, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

J. Górniewicz, A. Małyska (red.) Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-63911-14-0.

A. Małyska, J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Problemy i obszary badań pedagogicznych. Inspiracje – Poszukiwania – Odczytania, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-63911-21-8.

Kategorie
publikacje

Publikacje pokonferencyjne i artykuły w czasopismach

A. Knapik, Środowisko rodzinne nieletnich prostytutek. Postulaty wsparcia społecznego. „Auxilium Sociale” 2001, nr 2-3, s. 285-292.


A. Knapik, Zjawisko współczesnej prostytucji – aspekty pedagogiczne. (w:) Obszary zainteresowań pedagogów społecznych. Księga poświęcona pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskiego. (red.) D. Zaworska – Nikoniuk, Olsztyn 2002, s. 168-180.


A. Knapik, Prostytucja a społeczne wartości. (w:) Człowiek i człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się człowiekiem. Fenomenologia człowieczeństwa. Tom. I., (red.) H. Romanowska – Łakomy, H. Kędzierska, Olsztyn 2002, s. 224 – 229.


A. Knapik, Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt jako wskaźnik bezradności współczesnego wychowania.  „Opieka. Wychowanie. Terapia” 2002, nr 3, s. 21-26.


A. Knapik, M. Stańczak, Kandydaci do zawodu nauczyciela wobec kształcenia uczniów zdolnych. (w:) Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria – praktyka – oddziaływanie. (red.) M. Sokołowski, Olsztyn 2003, s. 110 – 118.

A. Knapik, Studenci o innowacjach pedagogicznych – raport z badań. (w:) Edukacja. Szkoła. Nauczyciele. Promowanie rozwoju ucznia. (red.) J. Kuźma, J. Morbitzer, Kraków 2005, s. 87-98.

A. Knapik, Twórczość pedagogiczna wskaźnikiem rozwoju kultury pedagogicznej nauczyciela. (w:) Futurologia pedagogiczna. Niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania konwencjonalnych problemów w edukacji. (red.) E. Gaweł – Luty, M. Szczepańska, Słupsk 2005, s. 175-190.

A. Knapik, Stymulatory rozwoju twórczości w szkole. (w:) Edukacja wobec tożsamości społecznej. (red.) E. Gaweł – Luty, J. Kojkoł, Gdańsk 2008, s. 177-190.

A. Małyska, A. Lis-Kujawski, Doktor jako praktyk. (w) Między adaptacją a innowacyjnością.(red.) J. Górniewicz, M. Maciejewska, H. Mizerek, Olsztyn 2007, s. 57-74.


A. Małyska,
Kompetencje zawodowe i predyspozycje osobowe specjalistów ze stopniem naukowym doktora. (w) Między adaptacją a innowacyjnością. (red.) J. Górniewicz, M. Maciejewska, H. Mizerek, Olsztyn 2007, s. 109-124.

A. Małyska, Nauczyciel i jego kultura pedagogiczna – raport z badań. (w) Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku. Tom II. (red.) Aneta Rogalska – Marasińska. Kraków 2009, s. 69-86.

A. Małyska, Twórczy uczeń – uczeń idealny. Nauczycielski szkic do portretu. (w:) Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. (red.) J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, Warszawa 2009, s. 197-204.

A. Małyska, Współczesne ojcostwo – przemiana roli. (w:) Rodzina jako wartość: wzory, modele, redefinicje. (red.) W. Muszyński, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 404-419, ISBN 978-83-7611-687-7.


A. Małyska, Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej i jej rodziców, (w:) Oferta dydaktyczna szkół zawodowych a regionalny rynek pracy (red.) J. Górniewicz i H. Mizerek, Wyd. ELset, Olsztyn 2010, s. 29-40 (współautorzy: Marcin Warmiński i Cezary Kurkowski).

A. Małyska, Rodzinne uwarunkowania wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, (w:) Oferta dydaktyczna szkół zawodowych a regionalny rynek pracy (red.) J. Górniewicz i H. Mizerek, Wyd. ELset, Olsztyn 2010, s. 19-28, (współautorzy: Marcin Warmiński i Cezary Kurkowski).


A. Małyska, Poradnictwo zawodowe w przestrzeni szkoły gimnazjalnej, (w:) Oferta dydaktyczna szkół zawodowych a regionalny rynek pracy (red.) J. Górniewicz i H. Mizerek, Wyd. ELset, Olsztyn 2010, s. 41-46, (współautorzy: Marcin Warmiński i Cezary Kurkowski).

A. Małyska, Wartości młodzieży akademickiej z kierunków pedagogicznych  – raport z badań. (w:) Prace naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, red. J. Górniewicz, Zeszyt 1, Olsztyn 2010, s. 125-141.

A. Małyska, Czy szkoła wyższa sprzyja rozwojowi potencjału twórczego studentów? Roczniki Naukowe WSIiE TWP, Seria A, Nauki Społeczne, Olsztyn 2010, nr 1-2, s. 87-104.

A. Małyska, Czy seniorzy są (mogą być) kreatywni?, (w:) Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin, (red.) W. Muszyński, Toruń 2011, s. 245-267.

A. Małyska, M. Warmiński, Nauczyciel akademicki – uczony, badacz, wychowawca. (w:) Przestrzenie badań edukacyjnych – egzemplifikacje, red. J. Górniewicz, Zeszyt 2, Olsztyn 2012, s. 130-150.

A. Małyska, Współczesny społecznik oczyma studenta pedagogiki. (w:) Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, Przestrzenie badań edukacyjnych – egzemplifikacje, red. J. Górniewicz, Zeszyt 2, Olsztyn 2012, s. 151-172.

A. Małyska, H. Kołaszewska, I. Łagodzińska, Studenci WSIiE TWP w Olsztynie o aktywności społecznej i wolontariacie. Raport z badań. „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy” 2012, nr 3, s. 163-182.

A. Małyska, M. Warmiński, Losy zawodowe absolwentów szkoły wyższej, (w:) Między ideałem a codziennością. Wybrane współczesne konteksty szkolnictwa wyższego, J. Górniewicz (red.), Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra Teorii Wychowania UWM, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-932718-7-0.

A. Małyska, Wartości preferowane przez studentów wybranych kierunków studiów – analiza porównawcza, (w:) Podmioty wyższej edukacji w perspektywie przemian, J. Górniewicz (red.), Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra UNESCO UWM, zeszyt 3, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-63911-00-3.

A. Małyska, Wykluczenie, wycofanie czy współistnienie? O miejscu starości we współczesnym świecie, „Edukacja Dorosłych” 2012, nr 1, s. 53-61.

A. Małyska, Dzieciństwo we (współ)uzależnionej rodzinie, (w:) W kręgu trudnego dzieciństwa i rodzicielstwa, I. Myśliwczyk (red.) Warszawa 2013, ISBN 978-83-61 121-75-6, s. 36-53.

A. Małyska, Wybrane koncepcje dewiacji społecznych, (w:) Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku, A. Małyska, E. Mudrak (red.), Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-83-6.

A. Małyska, W świecie uzależnień – wprowadzenie w problematykę, (w:) Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku, A. Małyska, E. Mudrak (red.), Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-83-6.

A. Małyska, Indywidualny i społeczny wymiar uzależnienia od alkoholu, (w:) Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku, A. Małyska, E. Mudrak (red.), Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-83-6.

A. Małyska, Współuzależnienie – geneza i symptomy, (w:) Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku, A. Małyska, E. Mudrak (red.), Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-83-6.

A. Małyska, „Kopiuj-wklej” czyli o zjawisku plagiatowania wśród studentów, (w:) Szkolnictwo wyższe przekroje współczesnych problemów, J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński (red.), Olsztyn 2013, ISBN 978-83-63911-08-9.

A. Małyska, M. Warmiński, Szkoła zawodowa w systemie oświaty, percepcji społecznej i wymagań rynku pracy, (w:) Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń,  J. Górniewicz, M. Warmiński, P. Piotrowski (red.),  Olsztyn 2013, ISBN 978-83-63911-12-6.

A. Małyska, Człowiek (u)wiedziony alkoholem, (w:) Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń, J. Górniewicz, M. Warmiński, P. Piotrowski (red.), Olsztyn 2013, ISBN 978-83-63911-12-6.

A. Małyska, M. Stańczak, P.Piotrowski, Teachers about Gifted Students – Survey in Polish Schools „European Scientific Journal”  April 2014, Vol. 10, No. 10, ISSN 1857-7881, s. 175-190.

A. Małyska, Kształcenie w branży gastronomiczno-hotelarskiej – przykłady dobrych praktyk, (w:) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, (red.) A. Małyska, P. Piotrowski, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

A. Małyska, C. Kurkowski, „Od obaw do sukcesu” – Polska szkoła zawodowa wobec wyzwań i zmian – przykład zespołów szkół wdrażających kształcenie modułowe, (w:) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, (red.) A. Małyska, P. Piotrowski, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

P. Piotrowski, A. Małyska, C. Kurkowski, M. Warmiński, The course of the pedagogical innovation application process according to the Project „The model of the vocational education in the gastronomy – hotels trade connected with the system of the formal competences validation and classification” in District of Warmia and Mazury, (w:) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, (red.) A. Małyska, P. Piotrowski, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

A. Małyska, Ojcowie „wczoraj” i „dziś”, (w:) Sytuacje i przestrzenie edukacyjne – nowe propozycje i odczytania. J. Górniewicz, E. Borys, M. Stańczak (red.), Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM i Katedry Teorii Wychowania UWM, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-07-2.

A. Małyska, Twórcza jesień życia, (w:) Pobrzeża badań pedagogicznych. Dwudziestolecie Katedry UNESCO UWM, (red.) J. Górniewicz, M. Warmiński, tom 2, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-10-2.

A. Małyska, M. Dankowska-Kosman, O byciu i stawaniu się ojcem w opiniach mężczyzn – czyli o uczeniu się roli ojca, „Edukacja Dorosłych” 2014, nr 2(71), Warszawa 2014, ISSN 1230-929 X, s. 147-160.

a. Małyska, P. Piotrowski, M. Warmiński, Nauczyciele kształcenia zawodowego o modelu kształcenia modułowego, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2015, nr 4, ISSN 1507- 6563, s.125-133, s. 68-77.

M. Dankowska-Kosman, A. Małyska, Szkoła w opinii hiszpańskiej młodzieży studenckiej, Ruch Pedagogiczny, WSP ZNP, Warszawa 2016, nr 2, ISSN 04834992, s. 65-76.

A. Małyska, Dziecko w obliczu nieobecnego ojcostwa, [w:] Problemy współczesnego dziecka. Wybrane aspekty, (red.) M. Cywińska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ISBN 978 – 83 – 232 – 2799 – 1, ISSN 0083 – 4254, s. 375-391.

A. Małyska, Współczesne ojcostwo – przemiana roli, [w:] Rodzina jako wartość: wzory, modele, redefinicje. (red.) W. Muszyński, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.

A. Małyska, Integracja pokoleń – o znaczeniu inicjatyw propagujących spotkania międzypokoleniowe, [w:] Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki, (red.) J. Górniewicz, A. Małyska, Olsztyn 2015, s. 51-77.

A. Małyska, Człowiek stary i jego świat w percepcji młodzieży studenckiej, [w:] Walidacja a system szkolnictwa wyższego. Stare problemy w nowych aranżacjach słownych i aksjologii, (red.) J. Górniewicz, Olsztyn 2015, s. 113-130.

A. Małyska, Dziecko twórcze w szkole – Nauczyciele o sposobach rozpoznawania oraz rozwijania potencjału twórczego ucznia, (w:) Funkcjonowanie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania, (red.) Ł. Kabzińska, A. Prusik, ISBN: 978-83-87867-99-7, WSIiE TWP, Olsztyn 2015, s. 159-186.

A. Małyska, Międzypokoleniowy przekaz wartości, [w:] Problemy i obszary badań pedagogicznych. Inspiracje – Poszukiwania – Odczytania, (red.) A. Małyska, J. Górniewicz, M. Warmiński, Olsztyn 2016, s. 81-100.

A. Małyska, Wychowanie patriotyczne między tradycją a wymaganiami współczesności, [w:] Problemy i obszary badań pedagogicznych. Inspiracje – Poszukiwania – Odczytania, (red.) A. Małyska, J. Górniewicz, M. Warmiński, Olsztyn 2016, s. 179-210.

A. Małyska, O twórczości i jej znaczeniu w życiu człowieka, [w:] Podmioty w systemie szkolnictwa wyższego. Przyczynki do pedagogiki szkoły wyższej, (red.) J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-63911-22-5, s. 55-84.

A. Małyska, M. Dankowska-Kosman, Studenci o tym, co ważne i społecznie pożądane, [w:] Wychowanie jednostki i wspólnoty do życia wartościowego, (red.) A. Jakubowicz-Bryx, J. Nowak, H. Solarczyk-Szwec, Tom 2, Toruń 2016, ISBN 978-83-231-3619-4, s. 199-220, s. 199-220.

M. Dankowska-Kosman, A. Małyska, Szkoła w opinii hiszpańskiej młodzieży studenckiej, Ruch Pedagogiczny, WSP ZNP, Warszawa 2016, nr 2, ISSN 04834992.

A. Małyska, M. Dankowska-Kosman, Hiszpańscy studenci wobec wartości – raport z badań, [w:] Codzienność edukacyjna – retrospektywa i nowe wyzwania, (red.) J. Górniewicz, U. Pulińska, M. Stańczak Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2016.

A. Małyska, Młodzież gimnazjalna wobec osób starszych – komunikat z badań, [w:] Starość – poznać, przeżyć, zrozumieć, (red.) M. Halicka, J. Halicki, E. Kramkowska, Białystok 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

A. Małyska, Uniwersytety Trzeciego Wieku w systemie edukacji całożyciowej, [w:] Temporalne aspekty problematyki szkolnictwa wyższego, (red.) P. Piotrowski, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-63911-31-7, s. 97-118.

A. Małyska, Pasja w życiu seniora, [w:] Starość – jej potencjał, trudy i wyzwania, (red.) A. Małyska, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-63911-35-5, s. 35-58.