Pedagogika twórczości

Pedagogika twórczości

Treści wykładów:

 1. Twórczość – kreatywność – postawa twórcza – innowacyjność. Rodzaje i poziomy twórczości. Twórczość elitarna i egalitarna. Cztery wymiary opisywania i wyjaśniania zjawiska twórczości.
 2. Podmiotowy aspekt twórczości (cechy twórców a cechy twórcze, cechy utrudniające działania twórcze).
 3. Środowiskowe uwarunkowania (stymulatory i inhibitory) aktywności twórczej jednostki.
 4. Przedmiotowy efekt procesu twórczego (atrybuty wytworu twórczego).
 5. Twórczość jako proces.
 6. Klasyczne koncepcje twórczości.
 7. Współczesne teorie twórczości.
 8. Systemowe ujęcie twórczości.
 9. Twórczość w ujęciu koncepcji humanistycznych.
 10. Szkoła jako środowisko sprzyjające twórczości – szkolne stymulatory twórczości.
 11. Szkoła jako środowisko hamujące twórczość – szkolne inhibitory twórczości.
 12. Twórczość pedagogiczna – istota i uwarunkowania.

Treści ćwiczeń:

 1. Podejścia do twórczości dzieci i młodzieży. Cechy twórczości dziecka.
 2. Twórczość plastyczna dziecka.
 3. Twórczość muzyczna dziecka.
 4. Twórczość teatralna i literacka dziecka.
 5. Twórcza aktywność seniorów.
 6. Metody twórczej resocjalizacji.
 7. Metody identyfikacji potencjału twórczego jednostki.
 8. Zasady i metody dydaktyki twórczości.

LITERATURA PODSTAWOWA

1)  Szmidt K. J., Pedagogika twórczości, Gdańsk 2007.

2) Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk 2001.

3) Szmidt K. J. (red.), Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria,  Łódź 2009.

4) Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2007.

5)  Chybicka A., Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe,  Kraków 2006.

6)  Schulz R., Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań, Warszawa 1994.

7)  Krasoń K., Mazepa-Domagała B., Ekspresja twórcza dziecka. Konteksty – inspiracje – obszary realizacji, Katowice 2004.

8)  Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2011.

9) Stuart – Hamilton I., Psychologia starzenia się, Poznań 2000.

10) Edukacja artystyczna a metafora, (red.) W. Limont, B. Didkowska, Toruń 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1)  Szmidt K. J., Modrzejewska – Świgulska M. (red.), Psychopedagogika działań twórczych, Kraków 2005.

2)  Nalaskowski A., Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki, Warszawa 1998.

3) Skorecka L., Prakseologiczny wymiar pedagogiki twórczości w pracy nauczyciela, Warszawa 2010.

4) Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza,  Lublin 2001.

5) Karwowski M., Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania, Warszawa 2009.

6) Kaufman J.C., Kreatywność, Warszawa 2011.

7) Schulz R., Twórczość. Społeczne aspekty zjawiska, Warszawa 1990.

8) Małyska A., Nauczyciel – uczeń. W poszukiwaniu kreatywności w szkole. Olsztyn 2010.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.