Kategorie
Aktualności Galerie

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym

W związku z przypadającymi 29 kwietnia obchodami Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej w dniu 21 kwietnia 2017 roku w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym. Organizatorami spotkania byli członkowie Koła Naukowego Geragogów oraz Uniwersytetu Międzypokoleniowego przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także pracownicy Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Katedry Teorii Wychowania funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych.

Celem konferencji było podjęcie dyskusji nad problematyką relacji pokoleń i uwarunkowań budowania solidarności międzypokoleniowej, a także zachęcanie do podejmowania takich działań, które łączą pokolenia, przyczyniają się do promowania komunikacji przedstawicielu różnych grup wiekowych oraz realizowania wszelkich inicjatyw związanych z działalnością na rzecz seniorów.

Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawowali członkowie Komitetu naukowego: prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński Kierownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczej (przewodniczący), prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz Kierownik Katedry Teorii Wychowania, dr hab. Małgorzata Suświłło (prof. UWM) Kierownik Katedry Wczesnej Edukacji, dr hab. Sławomir Przybyliński (prof. UWM) Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska (prof. UWM) Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej oraz dr hab. Urszula Bartnikowska (prof. UWM) i dr hab. Krzysztof Gładkowski (prof. UWM). W prace Komitetu organizacyjnego Konferencji zaangażowani byli pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Społecznych: dr Beata Antoszewska, dr Iwona Cymerman, dr Mariola Gaber, dr Aldona Małyska, dr Urszula Pulińska, dr Maria Radziszewska, dr Wiktor Sawczuk, dr Anita Suchowiecka, mgr inż. Henryk Prus oraz doktoranci i studenci (członkowie Koła Naukowego Geragogów): mgr Magdalena Kołodziej, mgr Katarzyna Nosek, mgr Janusz Ruciński, Karolina Biernacka, Justyna Mazurek, Hanna Arciszewska.

Konferencję otworzyło przemówienie Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej dr hab. Joanny Ostrouch-Kamińskiej (prof. UWM), głos zabrali także prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz i dr hab. Małgorzata Suświłło (prof. UWM). W części plenarnej, którą prowadziła dr Urszula Pulińska przedstawiono jeszcze cztery wystąpienia, które miały charakter sprawozdań z działań na rzecz integracji międzypokoleniowej. O spotkaniach międzypokoleniowych w perspektywie dokonań Uniwersytetu Międzypokoleniowego przy WNS UWM w Olsztynie opowiedziała dr Urszula Pulińska, dr inż. Tomasz Nowakowski i mgr inż. Henryk Prus przedstawili komunikat z warsztatów komputerowych zrealizowanych dla członków Uniwersytetu Międzypokoleniowego pt. Zastosowanie grafiki komputerowej i prezentacji multimedialnych w dydaktyce, mgr Katarzyna Nosek zrelacjonowała Inicjatywy Koła Naukowego Geragogów – działalności, która łączy pokolenia. Kolejny z prelegentów mgr Ryszard Jabłoński przedstawił działalność Międzypokoleniowej Akademii Sztuki w Spręcowie – jako przykładu integracji międzypokoleniowej w środowisku wiejskim.

W drugiej części spotkania odbyły się obrady w sekcjach. Ze względu na problematykę zgłoszonych wystąpień wyodrębniono cztery sekcje tematyczne. Pierwszą z nich pn. Aktywne starzenie się moderowały dr Beata Antoszewska i dr Anita Suchowiecka. Obradami w sekcji drugiej pn. Polityka senioralna i działalność na rzecz osób starszych kierowali dr Mariola Gaber i dr Wiktor Sawczuk. W sekcji trzeciej prowadzonej przez dr Urszulę Pulińską i dr Marię Radziszewską rozważano kwestie zogniskowane wokół integracji międzypokoleniowej. W sekcji czwartej pn. Obraz i społeczny odbiór seniorów obrady koordynowały dr Iwona Cymerman i dr Aldona Małyska.

W Konferencji wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, byli to zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, jak i doktoranci i studenci – członkowie kół naukowych, którzy reprezentowali różne ośrodki akademickie, a mianowicie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. W gronie referentów byli również praktycy, zaangażowani zawodowo bądź jako wolontariusze w pracę na rzecz seniorów.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę – Panie: Halina Mackiewicz, Irena Stasiewicz, Wanda Szulc, Antonina Koch, które przybyły wraz z Panią kierownik mgr Jolantą Bielską oraz mgr inż. Judytą Kucharczyk prezentującą referat na temat Wpływ odżywiania na jakość życia seniorów, a także przedstawiciele Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie Panie Krystyna Łotowska i Teresa Kowalska, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie Pani Danuta Jamiołkowska, Pani Teresa Urban reprezentująca Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu i Pani Izabela Hirsch-Lewandowska ze Stowarzyszenia Nowe Różowe Okulary. Obecnych było jeszcze wielu innych słuchaczy, dla których ważna jest problematyka integrującego spotkania przedstawicieli wielu generacji.

Konferencję zakończyło podsumowanie obrad w sekcjach oraz dyskusja i próba wypracowania wniosków dla praktyki społecznej. Dyskutowano m.in. na temat budowania społeczeństwa dla wszystkich grup wiekowych, aktywnego starzenia się i stwarzania warunków dla integralnego rozwoju w okresie późnej dorosłości, ale także przygotowania do własnej starości i oswajania z jej trudami, potrzebami i możliwościami. Z treścią zaprezentowanych referatów i komunikatów będzie można zapoznać się dzięki lekturze publikacji, która przygotowana zostanie i opublikowana jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Kategorie
Aktualności Galerie

Uniwersytet Międzypokoleniowy zaprasza do tworzenia przestrzeni międzypokoleniowej

Dnia 2 kwietnia 2014 r. zarejestrowano Stowarzyszenie o nazwie Uniwersytet Międzypokoleniowy przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członkami założycielami było 29 osób, w tym przedstawiciele władz Wydziału oraz pracownicy, doktoranci i studenci WNS UWM. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Małgorzaty Suświłło, prof. UWM oraz dr Anny Leszczyńskiej-Rejchert z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej UWM (opiekuna Koła Naukowego Geragogów, członka zespołu do spraw opracowywania wojewódzkiego programu zatytułowanego „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”, powołanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa).

Uniwersytet Międzypokoleniowy jako forma edukacji międzypokoleniowej należy do systemu kształcenia ustawicznego, wpisując się w ideę long learningu, co jest zgodne z kierunkami rozwoju UWM w Olsztynie. Pierwowzorem Uniwersytetów Międzypokoleniowych są Uniwersytety Wszystkich Pokoleń, działające we Francji od kilkudziesięciu lat. Uniwersytety Międzypokoleniowe powstają obecnie w wielu polskich uczelniach (m.in. 1 marca 2013 r. powołano Uniwersytet Międzypokoleniowy „Omega” w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy). Uniwersytety Międzypokoleniowe to instytucje edukacyjne, które sprzyjają realizacji idei „Społeczeństwa dla wszystkich kategorii wieku”, jednego z głównych kierunków aktualnej partycypacyjnej strategii polityki społecznej Unii Europejskiej.

Głównym celem działalności UM przy WNS UWM w Olsztynie jest zapewnienie osobom w różnym wieku możliwości udziału w różnorodnych formach edukacji międzypokoleniowej, co wpisuje się w realizację idei long learningu oraz integracji międzypokoleniowej. Cele szczegółowe UM to: umożliwienie swobodnej wymiany wiedzy i umiejętności wśród osób będących w różnym wieku; ukazanie lub odkrycie potencjału możliwości i zdolności osób będących w różnych fazach życia; aktywizowanie osób będących w różnych okresach życia; kształtowanie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego; dążenie do lepszego zrozumienia między osobami z różnych pokoleń; tworzenie warunków do zacieśniania relacji międzypokoleniowych; sprzyjanie integracji międzypokoleniowej.

Formy realizacji celów UM przy WNS UWM w Olsztynie są następujące:

  • popularyzacja idei edukacji przez całe życie, edukacji międzypokoleniowej oraz idei „Społeczeństwa dla wszystkich kategorii wieku”;
  • kreowanie, animowanie i prowadzenie różnorodnych form aktywności międzypokoleniowej, zwłaszcza o charakterze edukacji międzypokoleniowej (np. międzypokoleniowe seminaria tematyczne, wykłady zgodne z zainteresowaniami uczestników UM, odczyty, konferencje, spotkania, prelekcje, wystawy oraz warsztaty umiejętności np. pedagogiczne, pisarskie, plastyczne, muzyczne, rzeźbiarskie, tkackie, kulinarne, taneczne oraz inne zajęcia); wolontariat międzypokoleniowy, chór międzypokoleniowy, teatr międzypokoleniowy; międzypokoleniowe imprezy kulturalno-rozrywkowe (np. odczyty, prelekcje, pogadanki, imprezy okolicznościowe związane z aktualnymi świętami, potańcówki); międzypokoleniowe zajęcia z zakresu kultury fizycznej, rekreacji, sportu, turystyki i krajoznawczych;
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami samorządowymi, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami;
  • prowadzenie działalności wydawniczej oraz informacyjnej.

Do tej pory UM zorganizował Międzypokoleniowe Seminaria Naukowe podczas których referaty wygłosili: dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM z Katedry Pedagogiki Ogólnej (Role społeczne kobiet – wczoraj i dziś); dr Wojciech Kotowicz z Instytutu Nauk Politycznych UWM (Kobiety w polskiej polityce); mgr Ryszard Jabłoński z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej UWM (Komunikacja masowa jako wyzwanie współczesności); dr Dorota Zaworska-Nikoniuk z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej UWM (Wzory męskości i kobiecości w prasie) oraz dr Monika Grochalska z Katedry Pedagogiki Ogólnej UWM w Olsztynie (Oczekiwania wobec związków intymnych). UM zaprosił także na Spotkanie z poezją, przygotowane przez studentów WNS pod kierunkiem dr Cezarego Kurkowskiego z Katedry Pedagogiki Społecznej UWM. UM zorganizował również szkolenie z zakresu projektowania, prowadzone przez Macieja Zmysłowskiego, eksperta w zakresie projektów w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Narodowego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Zarząd UM oraz członkowie UM zapraszają do współpracy z UM wszystkich chętnych, szczególnie: członków kół naukowych UWM; osoby starsze (zwłaszcza emerytów i rencistów, w tym byłych pracowników UWM); osoby w fazie wczesnej i średniej dorosłości (studentów i pracowników UWM); najmłodsze pokolenia (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, zawodowych).

Serdecznie zapraszamy, aby razem tworzyć przestrzeń międzypokoleniową.

Kontakt e-mailowy z przedstawicielami zarządu UM przy WNS UWM w Olsztynie:
Prezes UM, dr Anna Leszczyńska-Rejchert: leszczynskarejchert@wp.pl 
Sekretarz UM, dr Aldona Małyska: aldona@crealdi.pl

Kategorie
Aktualności Galerie

Radość (z) moich pierwszych magistrów

aldona-malyska-obrona-magisterska-pedagogika-uwm-olsztyn-crealdiSatysfakcja i radość moich podopiecznych, stały się również moim udziałem, przywołując własne wspomnienia sprzed lat. Byliśmy świadkami prawdziwych wyróżnień, okupionych ciężką pracą i dających szansę dalszego rozwoju.

aldona-malyska-obrony-magisterskie-pedagogika-uwm-olsztyn-crealdi

Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam świeżo upieczone Panie magister pedagogiki: (w pierwszym rzędzie od lewej) mgr Bożena Sasin, mgr Sandra Lubak, mgr Ewelina Mendzińska, mgr Marta Zysk, mgr Emilia Piotrkowska (w drugim rzędzie od lewej) mgr Renata Malińska, mgr Marta Kasak, mgr Emilia Kryszczak, mgr Ewelina Zatorska, mgr Ernesta Sobiecka, mgr Małgorzata Sternicka.  Komisję reprezentowali: dr Marcin Warmiński (przewodniczący komisji), prof. UWM dr hab. Henryk Mizerek (recenzent), dr Aldona Małyska (promotor).

Kategorie
Galerie

Obiadów czwartkowych czar…

Uroczyste zakończenie projektu „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy”.

obiadokolacja-czwartkowa-UWM-crealdi.pl_

Niestety niekompletny zespół badawczy: (od prawej) prof. Henryk Mizerek, mgr Sebastian Jakubowski, mgr Sylwester Stańczak, dr Monika Maciejewska, dr Aldona Małyska, dr Małgorzata Stańczak, dr Edyta Borys.

Kategorie
Galerie

Wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych UWM w Olsztynie 31.05.2007 r.

crealdi_doktorat_UWM_9

(od lewej) prof. Leszek Stankiewicz, prof. Stanisław Kawula, prof. Andrzej Olubiński, prof. Ewa Kantowicz, prof. Henryk Mizerek, dr Andrzej Lis-Kujawski, dr Iwona Grabarczyk, dr Aldona Małyska, dr Bożena Chrostowska, dr Beata Adrjan, dr Cezary Kurkowski

Kategorie
Galerie

Zebranie Katedry Pedagogiki Ogólnej UWM Olsztyn

zebranie-zakladu-pedagogiki-ogolnejZebranie Katedry Pedagogiki Ogólnej UWM:
(od lewej) prof. Henryk Mizerek, dr Adriana Matuszewska, mgr Marek Ruczko, dr Zdzisława Kobylińska, dr Jolanta Nowosielska, dr Monika Maciejewska, dr Aldona Małyska, mgr Sebastian Jakubowski, dr Małgorzata Stańczak, dr Krzysztof Kabziński