Psychopedagogiczne podstawy teorii zdolności i motywacji

Psychopedagogiczne podstawy teorii zdolności i motywacji

Szanowni Państwo realizujemy częściowo przeze mnie zmodyfikowany autorski program dr Małgorzaty Stańczak dotyczący przedmiotu Pedagogika zdolności.
Psychopedagogiczne podstawy teorii motywacji i zdolności

Kierunek studiów: Pedagogika I stopień – szkolna z animacją kulturalną

Rok Studiów: II

Formy realizacji przedmiotu: wykład, ćwiczenia

Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot:
Zakład Pedagogiki Ogólnej

Osoby realizujące przedmiot w roku akademickim 2010/2011:
wykład: dr Aldona Małyska,
ćwiczenia: dr Aldona Małyska,

Rygor końcowy: egzamin, ćwiczenia – zaliczenie z oceną

Treści wykładów:

1. Pojęcia: zdolności, uzdolnienia, talent i geniusz
2. O pochodzeniu zdolności – geny czy wychowanie?

3. Przegląd współczesnych teorii zdolności
4. Definicje ucznia zdolnego – ilorazowe, procentowe, społeczne i odwołujące się do fenomenu twórczości
5. Problemy identyfikacji ucznia zdolnego w szkole
6. Ewolucja poglądów na temat kształcenia uczniów zdolnych
7. Strategie kształcenia uczniów zdolnych w Polsce i na świecie
8. Specjalne potrzeby ucznia zdolnego w szkole
9. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć – przyczyny, diagnoza, zapobieganie
10. Nauczyciel ucznia zdolnego – cechy osobowe i kompetencje
11. Rodzina a dziecko zdolne
12. Kiedy zdolne dzieci dorastają… prezentacja i dyskusja wyników badań Joan Freeman
13. Pojęcie, składniki i rodzaje motywacji
|
14. Teorie motywacji

Treści ćwiczeń:

1. Sylwetka dziecka zdolnego
2. Mity dotyczące funkcjonowania ludzi zdolnych
3. Wybrane strukturalno- interakcyjne modele uzdolnień (Renzulliego, Popka, Urbana, Limont)
4. Model (rozwojowy) inteligencji wielorakich H. Gardnera
5. Konstruowanie autorskich strategii identyfikacji uczniów zdolnych
6. Konstruowanie autorskich narzędzi służących identyfikacji przejawianych przez nauczycieli preferencji cech uczniów – bystrych, zdolnych, czy twórczych

Bibliografia:

Chruszczewski M.H., Profile uzdolnień. Warszawa 2009.Dyrda B., Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia. Kraków 2000.

Dyrda B., Uczniowie o wysokich osiągnięciach, uczniowie zdolni, uczniowie twórczo myślący, czyli o różnicach w funkcjonowaniu dzieci zdolnych w szkole – referat wygłoszony podczas VI Konferencji Metodyczno- Naukowej pt. Zdolności i twórczość; od potencjału do realizacji, Toruń 15-16.10.2010.

Franken R.E., Psychologia motywacji. Gdańsk 2006.

Freeman J., Gifted Children Growing Up, Cassell 1991.

Freeman J., Losy zdolnych. Co się zdarza, kiedy dzieci zdolne dorastają? – referat wygłoszony podczas VI Konferencji Metodyczno- Naukowej pt. Zdolności i twórczość; od potencjału do realizacji, Toruń 15-16.10.2010.

Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Poznań 2002.

Lewis D., Jak wychować zdolne dziecko. Warszawa 1988.

Lewowicki T., Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa 1986.

Modele opieki nad dzieckiem zdolnym. (red.) M. Partyka, Warszawa 2000.

Nakoneczna D., Uczniowie zdolni i ich nauczyciele, Warszawa 1998.

Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. (red.) A. Sękowski, Warszawa 1994

Sękowski A., Osiągnięcia uczniów zdolnych. Warszawa 1995.

Stańczak M., Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole, Olsztyn 2009.

Szkice do pedagogiki zdolności. (red.) A. Góralski, Warszawa 1996

Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, t.1, 2, (red.) W. Limont, J. Cieślikowska, Kraków 2005.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.