Kategorie
Aktualności opiekun roku

Praktyki zawodowe – Pedagogika szkolna z animacją kult. (II NS LIC.)

Szanowni Państwo

Wszelkie dokumenty powinniście składać (przesyłać) pod następujący adres:

Pani Sabina Tałałas
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Prawocheńskiego 13 pok. 302
10-725 Olsztyn

Przypominam, że obowiązuje Was 120 godzin praktyki, która powinna zostać zrealizowana w miesiącu wrześniu. Osoby, które zamierzają odbyć praktyki w innym terminie, wcześniej muszą złożyć stosowne podanie do Dziekana (przed złożeniem podania do Dziekana, zgłaszacie się Państwo do mnie po akceptację – podpis).

INSTRUKCJA do czterotygodniowej praktyki ciągłej na studiach licencjackich kierunek: pedagogika szkolna z animacją kulturalną przyjmuje następującą treść:

 

I.     Uwagi wstępne

1.      Praktyka odbywa się w placówkach/instytucjach/organizacjach prowadzących działalność edukacyjną oraz kulturalno-oświatową.

2.      Podczas odbywania praktyk pedagogicznych studentów obowiązuje 30 godzinny tydzień pracy (w sumie 120 godzin).

3.      Praktyka jest integralna częścią studiów.

4.      Studenci realizują praktykę pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez dyrekcję placówki/instytucji/organizacji, w której odbywa się praktyka.

II.     Funkcje praktyki

1.      W ramach praktyk studenci poznają specyfikę wieloaspektowych działań podejmowanych w w/w placówkach/instytucjach/organizacjach, co ma im ułatwić wybór profilu przyszłej pracy zawodowej, a także dalszej drogi doskonalenia zawodowego poprzez studia magisterskie uzupełniające.

2.      Praktyka ma umożliwić konfrontację zdobywanej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z praktyką.

3.      Praktyka ma wspomagać proces nabywania umiejętności i sprawności oraz kształtowania pożądanych cech osobowych niezbędnych do spełniania roli pedagoga.

III.     Program i formy realizacji praktyki

1.      Podczas praktyki studenci poznają strukturę organizacyjną, statut oraz inne dokumenty regulujące pracę placówki/instytucji/organizacji, w której odbywa się praktyka.

2.      Praktykanci zapoznają się z dotychczasową działalnością placówki/ instytucji/organizacji, z programem obecnych i przyszłych zadań, przedsięwzięć i inicjatyw.

3.      W trakcie praktyki studenci zobowiązani są do aktywnego włączenia się w codzienną działalność placówki/instytucji/organizacji.

IV.     Zalecenia dla dyrektora i opiekuna zakładowego

1.      Dyrektor placówki/instytucji/organizacji czuwa nad organizacją i przebiegiem praktyki studenta. Wyznacza opiekuna zakładowego. Podsumowuje i ustala ogólna ocenę za praktykę, potwierdza jej odbycie w dzienniczku praktyk.

2.      Opiekun zakładowy zapoznaje studenta ze specyfiką swojej pracy zawodowej i z całokształtem podejmowanych przez siebie czynności zawodowych. Prowadzi zajęcia pokazowe dla studenta. Udziela studentowi rady i pomocy w przygotowaniu zajęć. W miarę możliwości umożliwia studentowi podejmowanie samodzielnych działań. Do zajęć samodzielnie prowadzonych (przynajmniej dwóch) praktykant sporządza konspekty, które podlegają ocenie opiekuna zakładowego. Tematyka podejmowanych zajęć uzgadniana jest z opiekunem zakładowym. Ocenia przebieg pracy studenta i wraz z uzasadnieniem przedstawia ją do akceptacji dyrektora placówki/instytucji/organizacji.

3.      Kryteria oceny pracy studenta:

 • Stosunek do uczniów/podopiecznych oraz nauczycieli i innych pracowników
 • Stosunek do powierzonych zadań, sumienność w ich wykonaniu
 • Wiadomości merytoryczne i metodyczne
 • Inicjatywa, samodzielność i kreatywność w realizacji podejmowanych zadań
 • Nowatorskie rozwiązania metodyczne

V.     Zaliczenie praktyki

1.      Po zakończonej praktyce student składa dzienniczek praktyk w ciągu 7 dni do swojego opiekuna praktyk – nauczyciela akademickiego.

2.      Zaliczenia praktyki studenta (wpisu do indeksu) na podstawie przedstawionej dokumentacji (zapisy w dzienniczku praktyk, dwa konspekty samodzielnie przeprowadzonych zajęć, ogólnej oceny wystawionej przez opiekuna w miejscu odbywania praktyki) dokonuje opiekun praktyk – nauczyciel akademicki.

Załącznik nr 1.

Miejsce odbywania praktyk:

 • Szkoły samorządowe i niesamorządowe: podstawowe (w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego) gimnazja (w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego) ponadgimnazjalne (w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne)
 • Pedagog szkolny
 • Oświata pozaszkolna (placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego)
 • Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność edukacyjną
 • Internaty
 • Świetlice szkolne
 • Kluby garnizonowe i osiedlowe
 • Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność kulturalno-oświatową
 • Domy kultury, młodzieżowe domy kultury, gminne domy kultury
 • Ogniska artystyczne
 • Biblioteki

Placówka, w której planujecie Państwo praktyki powinna być różna od tej, w której realizowaliście ją rok wcześniej.