Kategorie
Aktualności zagadnienia egzaminacyjne

Pomoc społeczna, wsparcie i profilaktyka niedostosowania społecznego – zagadnienia do egzaminu

Szanowni Państwo poniżej zamieszczone są zagadnienia obowiązujące Was przy zaliczeniu przedmiotu. Zgodnie ze złożoną przeze mnie obietnicą, dotyczą one tylko tych kwestii, które zarówno podczas zajęć jak i wykładów udało się nam zrealizować.

 1. Pojęcie i istota (rodzaje) niedostosowania społecznego
 2. Przyczyny niedostosowania społecznego
 3. Pojęcie pomocy społecznej
 4. Zakres podmiotowy Ustawy o pomocy społecznej
 5. Organy pomocy społecznej i ich zadania
 6. Świadczenia i usługi udzielane w ramach pomocy społecznej
 7. Kwalifikacje i wyposażenie osobowościowe pracownika socjalnego. Pracownik socjalny a społecznik.
 8. Pojęcie, istota oraz cele pracy socjalnej
 9. Pojęcie i istota (elementy charakterystyczne) wsparcia społecznego
 10. Rodzaje i źródła wsparcia społecznego
 11. Pojęcie profilaktyki i istota oddziaływania profilaktycznego.
 12. Modele teoretyczne profilaktyki
 13. Zasady wyznaczające oddziaływania profilaktyczne
 14. Cele działań profilaktycznych
 15. Poziomy działań profilaktycznych (pierwszorzędowa, drugorzędowa, trzeciorzędowa)
 16. Strategie stosowane w działaniach profilaktycznych
Kategorie
Aktualności Studenci zagadnienia egzaminacyjne

Zagadnienia do sprawdzianu z przedmiotu: Metodologia badań społecznych

Szanowni Państwo

Studenci

 1. Pedagogiki opiekuńczej, grupa 1,2,3, rok I, studia stacjonarne, stopień II
 2. Pedagogiki pracy socjalnej, grupa 3, studia stacjonarne, stopień II
 3. Studenci Pedagogiki opiekuńczej, grupa 1,2,3, rok I, studia niestacjonarne, stopień II

poniżej zamieszczone zostały zagadnienia wskazujące problematykę, którą udało nam się zrealizować podczas zajęć. W związku z tym tylko te treści powinniście gruntownie opracować przygotowując się do sprawdzianu.


Metodologia badań społecznych (ćwiczenia)

1.Pojęcie nauki

2.Sposoby zdobywania wiedzy (wiedza potoczna a naukowa)

3.Cechy poznania naukowego

4.Podstawowe założenia przyjmowane w nauce

5.Cele nauk społecznych (wyjaśnianie, przewidywanie, rozumienie)

6. Charakter i rodzaje wyjaśniania naukowego

7. Wyjaśnianie a przewidywanie – podobieństwa i różnice

8.Sposoby rozumienia rzeczywistości społecznej

9.Błędy w badaniach

10.Etyka w badaniach społecznych

11.Zasady poznania naukowego

12.Cechy badacza

13.Rodzaje prawidłowości naukowych

14.Teoria naukowa – cechy i funkcje

15.Cechy badań ilościowych – podstawowe założenia, zalety i wady

16.Cechy badań jakościowych – podstawowe założenia, zalety i wady

17.Łączenie badań ilościowych i jakościowych – pedagogiczne badania ilościowo-jakościowe (uzasadnienia)

18.Nauka normalna a nauka rewolucyjna

19.Pojęcie paradygmatu

20.Kontekst uzasadnienia a kontekst odkrycia

21. Etapy procesu badawczego

22.Podstawy badań jakościowych

23.Badania etnograficzne – charakterystyka, stosowane metody

24.Studium przypadku, badania biograficzne – zasady badań, stosowane metody

25.Badania fenomenograficzne

26.Synomimia i homonimia

27.Badania w działaniu

28.Obserwacja uczestnicząca

29.Wywiad narracyjny, wywiad skoncentrowany na problemie, wywiad recepcyjny

 

Studenci

 1. Pedagogiki pracy socjalnej, grupa 1 rok I, studia niestacjonarne, stopień II

poniżej zamieszczone zostały zagadnienia wskazujące problematykę, którą udało nam się zrealizować podczas zajęć. W związku z tym tylko te treści powinniście gruntownie opracować przygotowując się do sprawdzianu.

1.Pojęcie nauki

2.Sposoby zdobywania wiedzy (wiedza potoczna a naukowa)

3.Cechy poznania naukowego

4.Podstawowe założenia przyjmowane w nauce

5.Cele nauk społecznych (wyjaśnianie, przewidywanie, rozumienie)

6. Charakter i rodzaje wyjaśniania naukowego

7. Wyjaśnianie a przewidywanie – podobieństwa i różnice

8.Sposoby rozumienia rzeczywistości społecznej

9.Błędy w badaniach

10.Etyka w badaniach społecznych

11.Zasady poznania naukowego

12.Cechy badacza

13.Rodzaje prawidłowości naukowych

14.Teoria naukowa – cechy i funkcje

15.Cechy badań ilościowych – podstawowe założenia, zalety i wady

16.Cechy badań jakościowych – podstawowe założenia, zalety i wady

17.Łączenie badań ilościowych i jakościowych – pedagogiczne badania ilościowo-jakościowe (uzasadnienia)

18.Nauka normalna a nauka rewolucyjna

19.Pojęcie paradygmatu

20.Kontekst uzasadnienia a kontekst odkrycia

21. Etapy procesu badawczego

 

Studenci

 1. Pedagogiki pracy socjalnej, grupa 2 rok I, studia niestacjonarne, stopień II

poniżej zamieszczone zostały zagadnienia wskazujące problematykę, którą udało nam się zrealizować podczas zajęć. W związku z tym tylko te treści powinniście gruntownie opracować przygotowując się do sprawdzianu.

1.Pojęcie nauki

2.Sposoby zdobywania wiedzy (wiedza potoczna a naukowa)

3.Cechy poznania naukowego

4.Podstawowe założenia przyjmowane w nauce

5.Cele nauk społecznych (wyjaśnianie, przewidywanie, rozumienie)

6. Charakter i rodzaje wyjaśniania naukowego

7. Wyjaśnianie a przewidywanie – podobieństwa i różnice

8.Sposoby rozumienia rzeczywistości społecznej

9.Błędy w badaniach

10.Etyka w badaniach społecznych

11.Zasady poznania naukowego

12.Cechy badacza

13.Rodzaje prawidłowości naukowych

14.Teoria naukowa – cechy i funkcje

15.Cechy badań ilościowych – podstawowe założenia, zalety i wady

16.Cechy badań jakościowych – podstawowe założenia, zalety i wady

17.Łączenie badań ilościowych i jakościowych – pedagogiczne badania ilościowo-jakościowe (uzasadnienia)

18.Nauka normalna a nauka rewolucyjna

19.Pojęcie paradygmatu

20.Kontekst uzasadnienia a kontekst odkrycia

21. Etapy procesu badawczego

Studenci

 1. Pedagogiki pracy socjalnej, grupa 1,2, rok I, studia stacjonarne, stopień II

poniżej zamieszczone zostały zagadnienia wskazujące problematykę, którą udało nam się zrealizować podczas zajęć. W związku z tym tylko te treści powinniście gruntownie opracować przygotowując się do sprawdzianu.

 1. Organizacja i etapy badań naukowych
 2. Planowanie procesu badawczego i jego podstawowe elementy: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki badawcze – ich rodzaje i zasady konstruowania
 3. Pojęcie i klasyfikacja metod, technik i narzędzi badawczych – relacje zakresowe pojęć
 4. Dobór próby do badań

 

 

Kategorie
Aktualności zagadnienia egzaminacyjne

Psychopedagogiczne podstawy teorii motywacji i zdolności – zagadnienia egzaminacyjne

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu:  Psychopedagogiczne podstawy teorii motywacji i zdolności – studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II roku Pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną

  1. Pojęcia zdolności, uzdolnienia, talent, geniusz – relacje miedzy tymi pojęciami
  2. Pochodzenie zdolności (czynniki wrodzone, wpływy środowiskowe)
  3. Rodzaje zdolności (wielostronne, skoncentrowane, jednostronne)
  4. Sylwetka dziecka zdolnego – sylwetka zdolnego dorosłego
  5. Mity dotyczące funkcjonowania ludzi zdolnych
  6. Definicja „ucznia zdolnego” wg T. Lewowickiego
  7. Ilorazowe definicje ucznia zdolnego
  8. Procentowe definicje ucznia zdolnego
  9. Społeczne definicje ucznia zdolnego
  10. Definicje ucznia zdolnego odwołujące się do twórczości
  11. Sposoby identyfikacji ucznia zdolnego w szkole (kryteria, mocne i słabe strony)
  12. Powody ukrywania przez dziecko zdolne swoich możliwości
  13. Negatywny efekt Pigmaliona
  14. Cechy przypisywane uczniowi zdolnemu w szkole – przyczyny i konsekwencje
  15. Syndrom Braku Osiągnięć – Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć ucznia zdolnego w szkole
  16. Kompetencje (merytoryczne, dydaktyczne, społeczne, komunikacyjne, twórcze, badawcze i rozwojowe) i cechy osobowościowe nauczyciela ucznia zdolnego
  17. Postawy nauczycieli wobec ucznia zdolnego
  18. Specjalne potrzeby ucznia zdolnego w szkole (poznawcze, szacunku, osiągnięć, mistrzostwa, uznania i znaczenia, samourzeczywistnienia)
  19. Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole
  20. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym w szkole
  21. Model inteligencji wielorakich H. Gardnera
  22. Trójpierścieniowy model J. Renzulliego
  23. Wieloczynnikowy model F. Mónksa
  24. Komponentowy model zdolności (twórczości) K. Urbana
  25. Interakcyjny model zdolności (twórczości) S. Popka
  26. Model struktur uzdolnień kierunkowych (SDC) W. Limont
  27. Pojęcie, rodzaje i składniki motywacji
  28. Teorie motywacji (behawioralne teorie wzmocnienia, teorie potrzeb, teorie celów, teorie motywacji wewnętrznej