Kategorie
Aktualności Działania studentów

Wehikul czasu – podwórkowe zabawy z dawnych lat

Studentki III roku Pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną: Agata Mamajek, Dominika Bawirsz, Joanna Łuszczak oraz Paulina Malinowska w ramach przedmiotu Projektowanie pedagogiczne przygotowały zajęcia pod nazwą Wehikuł czasu — Podwórkowe zabawy z dawnych lat dla dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie.

Kategorie
Aktualności Działania studentów

Re-animacja zdrowia – realizacja studentów

Kategorie
Aktualności

Podyplomowe Studia w Zakresie Arteterapii

Szanowni Państwo polecam Waszej uwadze trzysemestralne, kwalifikacyjne

Podyplomowe Studia w Zakresie Arteterapii

organizowane przez

Instytut Muzyki
Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kandydaci:
Studia adresowane są do absolwentów studiów II st. magisterskich oraz studiów  jednolitych magisterskich następujących kierunków: artystycznych, humanistycznych (m.in.: filologia polska, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo), kierunków pedagogicznych, psychologicznych, medycznych (dyplom lekarza lub pielęgniarki dyplomowanej z tytułem magistra). Studia adresowane są również do czynnych wychowawców, nauczycieli i animatorów kultury zatrudnionych w szkolnictwie artystycznym, powszechnym i specjalnym, w instytucjach kultury, placówkach wychowania pozaszkolnego, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych.

Założenia studiów:
Studia przygotowują absolwentów do prowadzenia profesjonalnych zajęć terapeutycznych w charakterze specjalisty arteterapeuty szkolnego lub edukatora
w zakresie arteterapii, w różnych typach środowisk: ośrodkach służby zdrowia, placówkach opieki społecznej, instytucjach oświaty i kultury, samorządach, organizacjach pozarządowych. Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia artystycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz osobami starszymi zarówno zdrowymi na zasadzie działań profilaktycznych i relaksacyjnych, jak i o szczególnych potrzebach terapeutycznych. Program studiów odpowiada wysokim standardom i wymogom ubiegania się
o certyfikat arteterapeuty nadawany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich;

Program studiów:
Terapia przez sztukę jest uznaną formą pomocy psychopedagogicznej wspomagającą proces leczenia i rehabilitacji, wzbogacającą komfort ludzkiego życia, rozwijającą naturalne potrzeby estetyczne, autokreacyjne i społeczne dzięki odpowiednio ukierunkowanej ekspresji artystycznej. Głównymi celami kształcenia studiów jest zapoznanie z wieloma metodami i technikami pracy terapeutycznej w zakresie różnych dyscyplin sztuki: muzyki, tańca, literatury, poezji, sztuk pięknych, teatru oraz dramy, rozwijanie własnej aktywności twórczej, jak również kształtowanie zasad etyki zawodowej arteterapeuty. Autorski program studiów oferuje następujące przedmioty kształcenia akademickiego: przedmioty kierunkowe (Podstawy arteterapii, Arteterapia
w niepełnosprawności, Terapia przez sztuki plastyczne i wizualne,  Profilaktyka
i terapia muzyczna, Terapeutyczne funkcje muzyki, Podstawy teatroterapii, Teatr tańca i choreoterapia, Podstawy biblioterapii, Drama), przedmioty z zakresu wiedzy o sztuce
i metodyce wychowania artystycznego
(Zarys historii sztuki, Formy i gatunki muzyki, Metodyka edukacji muzycznej, Metodyka zajęć plastycznych, Strategie tworzenia modułów terapeutycznych, Seminarium dyplomowe), przedmioty pedagogiczno-psychologiczne (Terapia pedagogiczna w kontekście działań twórczych, Podstawy pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej, Podstawy pedagogiki zabawy, Elementy psychiatrii i psychologii klinicznej, Zarys psychologii twórczości, Podstawy psychoterapii), warsztaty twórcze (Warsztaty interpersonalne, Techniki plastyczne: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, Relaksacja i terapia poprzez muzykę i taniec, Warsztaty poetyckie i literackie, Trening polisensorycznych działań twórczych, Plenery plastyczne).

Obsada kadrowa:
Osobami prowadzącymi zajęcia na Podyplomowych Studiach w Zakresie Arteterapii są wybitni artyści, doświadczeni pedagodzy i psycholodzy, lekarze, praktykujący terapeuci, bibliotekarze, którzy od lat zajmują się tematyką terapii przez sztukę i w działalności zawodowej korzystają z wielokierunkowych działań terapeutycznych.

Cykl, zasady  i miejsce kształcenia:
Pełen cykl kształcenia obejmuje 380 godzin dydaktycznych intensywnie realizowanych na przestrzeni 3 semestrów studiów ( I i II semestr po 140 godz., III semestr 100 godz.)
w trybie niestacjonarnym (zjazdy odbywać się będę w weekendy co dwa tygodnie),
w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów interpersonalnych i artystycznych, plenerów plastycznych oraz praktyk terapeutycznych. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń końcowych, zrealizowaniu własnego projektu arteterapeutycznego w formie pracy dyplomowej studenci otrzymają dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych
w Zakresie Arteterapii Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Z uwagi na troskę o uzyskanie najlepszych kwalifikacji i utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia dopuszcza się jedynie 10% absencji na zajęciach objętych planem studiów. Stałym miejscem zajęć będą sale i pracownie wykładowe Instytutu Muzyki i Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki UW-M w Olsztynie oraz gościnnie – pomieszczenia innych instytucji, w których pracują wykwalifikowani specjaliści biorący udział w niniejszym projekcie.

Wymagane dokumenty:

  1. Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia, magisterskich
  2. Podanie do Kierownika Studiów
  3. Kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej Instytutu Muzyki)
  4. Trzy fotografie formatu 37x52mm

Liczba miejsc ograniczona do 24 osób. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Całkowity i niezmienny koszt studiów to 2 300, 00 zł. za semestr.


Kontakt:

Instytut Muzyki Wydział Sztuki UW-M w Olsztynie
ul. F. Szrajbera 11  10-007 Olsztyn

Tel. (89) 527-20-35 Sekretariat: w godz. 8.00- 14.00
Tel. kom. kierownika studiów: 695-250-978

e-mail: katmuz@uwm.edu.pl

Więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/ws/