Poziom kultury pedagogicznej nauczycieli a wyzwalanie zachowań twórczych uczniów
– rozprawa doktorska, grant uczelniany

Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie
Z/2.28/II/2.6/00008/05; członek zespołu badawczego.
Czas realizacji projektu 01.10.2005. – 31.05.2007.

Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu– stypendia doktoranckie
Z/2.28/II/2.6/00015/06; członek zespołu badawczego.
Czas realizacji projektu 01.09.2006. – 30.04.2008.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju Regionalnego rynku pracy.
Projekt badawczy: POKL.09.02.00-28-447/08.
Czas realizacji: 2009-2010.

Aktywność społeczna studentów.
Wyższa szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.
Czas realizacji 2010-2011.

Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.