Uniwersytet Międzypokoleniowy zaprasza do tworzenia przestrzeni międzypokoleniowej

Uniwersytet Międzypokoleniowy zaprasza do tworzenia przestrzeni międzypokoleniowej

Dnia 2 kwietnia 2014 r. zarejestrowano Stowarzyszenie o nazwie Uniwersytet Międzypokoleniowy przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członkami założycielami było 29 osób, w tym przedstawiciele władz Wydziału oraz pracownicy, doktoranci i studenci WNS UWM. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Małgorzaty Suświłło, prof. UWM oraz dr Anny Leszczyńskiej-Rejchert z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej UWM (opiekuna Koła Naukowego Geragogów, członka zespołu do spraw opracowywania wojewódzkiego programu zatytułowanego „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”, powołanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa).

Uniwersytet Międzypokoleniowy jako forma edukacji międzypokoleniowej należy do systemu kształcenia ustawicznego, wpisując się w ideę long learningu, co jest zgodne z kierunkami rozwoju UWM w Olsztynie. Pierwowzorem Uniwersytetów Międzypokoleniowych są Uniwersytety Wszystkich Pokoleń, działające we Francji od kilkudziesięciu lat. Uniwersytety Międzypokoleniowe powstają obecnie w wielu polskich uczelniach (m.in. 1 marca 2013 r. powołano Uniwersytet Międzypokoleniowy „Omega” w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy). Uniwersytety Międzypokoleniowe to instytucje edukacyjne, które sprzyjają realizacji idei „Społeczeństwa dla wszystkich kategorii wieku”, jednego z głównych kierunków aktualnej partycypacyjnej strategii polityki społecznej Unii Europejskiej.

Głównym celem działalności UM przy WNS UWM w Olsztynie jest zapewnienie osobom w różnym wieku możliwości udziału w różnorodnych formach edukacji międzypokoleniowej, co wpisuje się w realizację idei long learningu oraz integracji międzypokoleniowej. Cele szczegółowe UM to: umożliwienie swobodnej wymiany wiedzy i umiejętności wśród osób będących w różnym wieku; ukazanie lub odkrycie potencjału możliwości i zdolności osób będących w różnych fazach życia; aktywizowanie osób będących w różnych okresach życia; kształtowanie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego; dążenie do lepszego zrozumienia między osobami z różnych pokoleń; tworzenie warunków do zacieśniania relacji międzypokoleniowych; sprzyjanie integracji międzypokoleniowej.

Formy realizacji celów UM przy WNS UWM w Olsztynie są następujące:

  • popularyzacja idei edukacji przez całe życie, edukacji międzypokoleniowej oraz idei „Społeczeństwa dla wszystkich kategorii wieku”;
  • kreowanie, animowanie i prowadzenie różnorodnych form aktywności międzypokoleniowej, zwłaszcza o charakterze edukacji międzypokoleniowej (np. międzypokoleniowe seminaria tematyczne, wykłady zgodne z zainteresowaniami uczestników UM, odczyty, konferencje, spotkania, prelekcje, wystawy oraz warsztaty umiejętności np. pedagogiczne, pisarskie, plastyczne, muzyczne, rzeźbiarskie, tkackie, kulinarne, taneczne oraz inne zajęcia); wolontariat międzypokoleniowy, chór międzypokoleniowy, teatr międzypokoleniowy; międzypokoleniowe imprezy kulturalno-rozrywkowe (np. odczyty, prelekcje, pogadanki, imprezy okolicznościowe związane z aktualnymi świętami, potańcówki); międzypokoleniowe zajęcia z zakresu kultury fizycznej, rekreacji, sportu, turystyki i krajoznawczych;
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami samorządowymi, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami;
  • prowadzenie działalności wydawniczej oraz informacyjnej.

Do tej pory UM zorganizował Międzypokoleniowe Seminaria Naukowe podczas których referaty wygłosili: dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM z Katedry Pedagogiki Ogólnej (Role społeczne kobiet – wczoraj i dziś); dr Wojciech Kotowicz z Instytutu Nauk Politycznych UWM (Kobiety w polskiej polityce); mgr Ryszard Jabłoński z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej UWM (Komunikacja masowa jako wyzwanie współczesności); dr Dorota Zaworska-Nikoniuk z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej UWM (Wzory męskości i kobiecości w prasie) oraz dr Monika Grochalska z Katedry Pedagogiki Ogólnej UWM w Olsztynie (Oczekiwania wobec związków intymnych). UM zaprosił także na Spotkanie z poezją, przygotowane przez studentów WNS pod kierunkiem dr Cezarego Kurkowskiego z Katedry Pedagogiki Społecznej UWM. UM zorganizował również szkolenie z zakresu projektowania, prowadzone przez Macieja Zmysłowskiego, eksperta w zakresie projektów w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Narodowego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Zarząd UM oraz członkowie UM zapraszają do współpracy z UM wszystkich chętnych, szczególnie: członków kół naukowych UWM; osoby starsze (zwłaszcza emerytów i rencistów, w tym byłych pracowników UWM); osoby w fazie wczesnej i średniej dorosłości (studentów i pracowników UWM); najmłodsze pokolenia (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, zawodowych).

Serdecznie zapraszamy, aby razem tworzyć przestrzeń międzypokoleniową.

Kontakt e-mailowy z przedstawicielami zarządu UM przy WNS UWM w Olsztynie:
Prezes UM, dr Anna Leszczyńska-Rejchert: leszczynskarejchert@wp.pl 
Sekretarz UM, dr Aldona Małyska: aldona@crealdi.pl

1 Comment
  • mianowski97
    Posted at 21:10h, 07 maja

    Wasze przedsięwzięcie międzypokoleniowe wydaje się być ciekawe, moje pierwsze skojarzenie to transmisja autorytetów rodem z Margaret Mead…chyba, że się mylę