Psychopedagogiczne podstawy teorii motywacji i zdolności – zagadnienia egzaminacyjne

Psychopedagogiczne podstawy teorii motywacji i zdolności – zagadnienia egzaminacyjne

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu:  Psychopedagogiczne podstawy teorii motywacji i zdolności – studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II roku Pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną

  1. Pojęcia zdolności, uzdolnienia, talent, geniusz – relacje miedzy tymi pojęciami
  2. Pochodzenie zdolności (czynniki wrodzone, wpływy środowiskowe)
  3. Rodzaje zdolności (wielostronne, skoncentrowane, jednostronne)
  4. Sylwetka dziecka zdolnego – sylwetka zdolnego dorosłego
  5. Mity dotyczące funkcjonowania ludzi zdolnych
  6. Definicja „ucznia zdolnego” wg T. Lewowickiego
  7. Ilorazowe definicje ucznia zdolnego
  8. Procentowe definicje ucznia zdolnego
  9. Społeczne definicje ucznia zdolnego
  10. Definicje ucznia zdolnego odwołujące się do twórczości
  11. Sposoby identyfikacji ucznia zdolnego w szkole (kryteria, mocne i słabe strony)
  12. Powody ukrywania przez dziecko zdolne swoich możliwości
  13. Negatywny efekt Pigmaliona
  14. Cechy przypisywane uczniowi zdolnemu w szkole – przyczyny i konsekwencje
  15. Syndrom Braku Osiągnięć – Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć ucznia zdolnego w szkole
  16. Kompetencje (merytoryczne, dydaktyczne, społeczne, komunikacyjne, twórcze, badawcze i rozwojowe) i cechy osobowościowe nauczyciela ucznia zdolnego
  17. Postawy nauczycieli wobec ucznia zdolnego
  18. Specjalne potrzeby ucznia zdolnego w szkole (poznawcze, szacunku, osiągnięć, mistrzostwa, uznania i znaczenia, samourzeczywistnienia)
  19. Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole
  20. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym w szkole
  21. Model inteligencji wielorakich H. Gardnera
  22. Trójpierścieniowy model J. Renzulliego
  23. Wieloczynnikowy model F. Mónksa
  24. Komponentowy model zdolności (twórczości) K. Urbana
  25. Interakcyjny model zdolności (twórczości) S. Popka
  26. Model struktur uzdolnień kierunkowych (SDC) W. Limont
  27. Pojęcie, rodzaje i składniki motywacji
  28. Teorie motywacji (behawioralne teorie wzmocnienia, teorie potrzeb, teorie celów, teorie motywacji wewnętrznej

   No Comments

   Sorry, the comment form is closed at this time.