Patologie społeczne

Patologie społeczne

Kierunek studiów: Pedagogika I stopień – wszystkie specjalności

Rok studiów: II

Formy realizacji przedmiotu: wykład, ćwiczenia

Osoby realizujące przedmiot w roku akademickim 2010/2011:

wykład: dr Aldona Małyska
ćwiczenia:
mgr Elżbieta Mudrak, mgr Hanna Kołaszewska

Rygor końcowy: egzamin, ćwiczenia – zaliczenie z oceną

Treści wykładów:

1. Patologie społeczne jako dyscyplina naukowa
2. Przedmiot i podstawowe pojęcia patologii społecznej
3. Rodzaje i metody badań zjawisk patologii społecznej
4. Przegląd wybranych socjologicznych koncepcji dewiacji społecznej
5. Problematyka stereotypów i uprzedzeń
6. Pojęcie, rodzaje, zadania i zakres profilaktyki społecznej

Treści ćwiczeń:

1. Problematyka uzależnienia od alkoholu
B. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa 2009; I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008; C. Cekiera, Ryzyko uzależnień. Lublin 1994; m. Przybysz – Zaremba, Terapia profesjonalna i samopomocowa w uzależnieniu alkoholowym. Toruń 2006; E. Woydyłło, Rak duszy. Kraków 2009; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – PARPA http://www.parpa.pl/

2. Problematyka uzależnienia od narkotyków
B. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa 2009; Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008; C. Cekiera, Ryzyko uzależnień. Lublin 1994;

3. Problematyka wybranych uzależnień niechemicznych
(siecioholizm, pracoholizm, hazard)

B. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa 2009; Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008; C. Cekiera, Ryzyko uzależnień. Lublin 1994;

4. Patologie seksualne – prostytucja i pornografia dziecięca
B. Hołyst, Prostytucja. (W:) Kryminologia. Warszawa 2000; J. Kurzępa, Młodzież pogranicza -„świnki”, czyli o prostytucji nieletnich. Kraków 2005; A. Knapik, Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt jako wskaźnik bezradności współczesnego wychowania. „Opieka. Wychowanie. Terapia” 2002, 3; A. Knapik, Zjawisko współczesnej prostytucji – aspekty pedagogiczne. (w:) Obszary zainteresowań pedagogów społecznych. Księga poświęcona pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskiego. (red.) D. Zaworska – Nikoniuk, Olsztyn 2002; J. Moczydłowska, Wpływ subkultur młodzieżowych na prostytuowanie się nieletnich dziewcząt. „Problemy Alkoholizmu” 1995, 10; J. Moczydłowska, Poziom poczucia sensu życia w grupie nieletnich prostytutek. „Problemy Alkoholizmu” 1996, 10; J. Moczydłowska, Warunki materialne rodziny a prostytuowanie się nieletnich dziewcząt. „Problemy Alkoholizmu” 1997, 6.

5. Problematyka agresji i przemocy domowej
Agresja dzieci i młodzieży. Uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne. (red.) I. Pufal – Struzik. Kielce 2007; E. Jarosz, Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Katowice 2008; I. Jundziłł, Dziecko ofiara przemocy. Warszawa 1993; A. Lipowska – Teutsch, Rodzina z przemoc. PARPA, Warszawa 1995; A. Margolis, Zespół dziecka maltretowanego. Warszawa 1998; J. Mellibruda, Przeciwdziałanie przemocy domowej. Warszawa 2009; I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008;

6. Samobójstwa, anoreksja i bulimia – problematyka patologicznej utraty chęci życia
Anoreksja i bulimia psychiczna. (red.) B. Józefik; Kraków 1999; Carr Alan, Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania. Gdańsk 2004; S. Kawula, Samobójstwa. Co może zrobić pedagog? „Nowa Szkoła” 2005, 2; T. Mosiewicz, Niektóre przyczyny oraz oceny prób i myśli samobójczych młodzieży. „Problemy Alkoholizmu” 2000, 3; Opętanie (nie)jedzeniem. (red.) B. Ziłkowska, Warszawa 2009; I. Pospiszyl, Patologie społeczne. Warszawa 2008; J. Stukan, Diagnoza ryzyka samobójstwa. Kraków 2008; M. Wąsik – Sibrecht, Pomoc dotkniętym bulimią. „Edukacja i Dialog” 2000, 8.

Literatura obowiązkowa:
Pospiszyl I., Patologie społeczne. Warszawa 2008.
Psychologia społeczna. (red.) E. Aronson i in. Poznań 1997.
Zajaczkowski K., Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. Toruń 1999.
Zjawiska patologii społecznej i zachowań dewiacyjnych młodzieży. (red.) J. Żebrowski, Gdańsk 2001.

2 komentarze
 • Jerzy Wesołowski,kpr.ps."Ruj" 112 P. / 106. DP AK
  Posted at 16:35h, 11 grudnia

  PATOLOGIA SPOŁECZNA POD SZYLDEM ZARZĄDU FUNDACJI MUZEUM HISTORII AK W KRAKOWIE – tytuł obszernego opracowania /370 str.A4/ ujawniającego fałszowanie historii Krakowskiego Okręgu AK krypt.”Muzeum” przez konfabulistów nie dopuszczających do ekspozycji w Muzeum AK w Krakowie wystawy dokumentującej walkę z okupantem żołnierzy 106 Dywizji Piechoty Miechowskiego Inspektoratu AK „Maria”.
  Autor poszukuje zainteresowanego historyka lub wydawcy.

 • mjr mgr inż.Jerzy Wesołowski,Kraków
  Posted at 18:40h, 25 grudnia

  Dla przybliżenia problemu proponuję lekturę opracowanego przez Ludomira Olkuśnika streszczenia (10 str.A4) wydarzeń charakteryzujących zjawisko patologii społecznej w Krakow-skim środowisku Kombatantów Armii Krajowej, opublikowa -nego w wydawnictwie „SOWINIEC” z grudnia 2008 r. Przedruk wyślę na wskazany adres. Jerzy Wesołowski.